Most View news Home Anil Narendra's Blog Page Gallery RSS Feedback Photo Gallery
Rashtaya Sahara ad
Search
Search
M-Paper Welcome Guest
Archive 
फरवरी 21, 2024,बुधवार
.
See in pdf format Zoom Out ZOOM Zoom In
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Previous
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Previous
प्रमुख समाचार Newspaper view Print Email Comment facebook twitter

JeÀMceerj cesb Ssmee efJeJeÀeme nesiee efJeÀ ueesie efmJeìdpejuewb[ Yetue peeSbies: ceesoer
efJeMes .....


Yeejle ves iejeryeer Deewj YegKecejer mes efveheìves JeÀs efueS 10 ueeKe [e@uej JeÀe ³eesieoeve efo³ee
iejeryeer Deewj YetKecejer mes efveheìves JeÀs GÎsM³e mes mLeeefhele efJeÀ³es ie³es SJeÀ Je .....


efmeKeesb JeÀes cegmeueceeve mecePeves JeÀer Yetue, yeefce¥Iece efJeefJe ves ceebieer ceeHeÀer
yeefce¥Iece efJeéeefJeÐeeue³e ves SJeÀ efJeJeeoemheo meesMeue ceeref[³ee heesmì JeÀes nìele .....


SceSmeheer JeÀer ieejbìer efceueves mes peer[erheer Je=ef× JeÀe met$eOeej yevesiee efJeÀmeeve : jengue
CMYK JeÀebieÏsme JeÀs hetJe& DeO³e#e jengue ieebOeer ves cebieueJeej JeÀes JeÀne efJeÀ v³et .....


®eb[erieæ{ ceW DeeHe keÀe nesiee ces³ej
efJeefOe mebJeeooelee veF& efouueer~ G®®elece v³ee³eeue³e ves cebieueJeej JeÀes ®eb[erieæ{ .....


mJeeceer heÏmeeo ceew³e& keÀe mehee Je efJeOeeve heefjJeerj Depeg&ve mebJeeooelee ueKeveT~ meceepeJeeoer heeìer& (mehee) JeÀs je<ì^er³e cenemeef® .....

SceSmeheer hej JeÀevetve ueeves JeÀs efueS efove Yej JeÀe mebmeo me$e yegueeS mejJeÀej : efJeÀmeeve veslee
Jeerj Depeg&ve mebJeeooelee ®eb[erieæ{~ efJeÀmeeve veslee mejJeve efmebn hebOesj ves cebieu .....


meesefve³ee Je Yeepehee JeÀs oes GcceeroJeej jep³emeYee JeÀs efueS efveefJe&jesOe efveJee&ef®ele
Jeerj Depeg&ve mebJeeooelee pe³ehegj~ JeÀebieÏsme JeÀer hetJe& DeO³e#e meesefve³ee ieebOeer .....


yuewkeÀ JesueJesì meeæ[er ceW Ketyemetjle ueieeR Deeefue³ee
Jeerj Depeg&ve mecee®eej y³etjes veF& efouueer~ Deeefue³ee YeÆ Fve efoveeW Deheves he´es[ke .....


SceF&DeejDeeF& keÀe@uespe ceW Deepe jÊeÀoeve efMeefJej keÀe Dee³eespeve
veF& efouueer (JeerDe)~ Scme yue[ yeQkeÀ efouueer kesÀ meeLe meePesoejer ceW SceF&DeejDeeF& .....


DeefYeveslee $eÝlegjepe efmebn JeÀe efoue JeÀe oewje heæ[ves mes efveOeve
cegbyeF&, (Yee .....


OeveMeesOeve heÏJeÀjCe: F&[er SJeÀ cee®e& leJeÀ JeeveKesæ[s JeÀes venerb JeÀjsieer efiejHeÌleej
cegbyeF&, (Yee .....


heÏOeeveceb$eer Deepe je³emeervee [e³euee@ie JeÀe JeÀjsbies GodIeeìve
veF& efouueer, (efJeHe´)~ heÏOeeveceb$eer vejsvê ceesoer Yet-jepeveerefle Deewj YetjCeveere .....


ªme ves Yeejle JeÀs efnleesb JeÀes JeÀYeer vegJeÀmeeve venerb hengb®ee³ee : pe³eMebJeÀj
efJeMes .....


DecesefjJeÀe ves Yeejleer³e veewmesvee JeÀer YetefceJeÀe JeÀer mejenvee JeÀer
veF& efouueer, (Yee .....


SJeÌì F&mì veerefle mes hetJee&sÊej JeÀes Yejhetj ueeYe efceue jne nw: OeveKeæ[
F&ìeveiej, (Yee .....


heeJeÀ cesb veF& mejJeÀej JeÀs ie"ve cesb ieeflejesOe JeÀs mebJeÀsle: efyeueeJeue
Fmueeceeyeeo, (Yee .....


efvejbkeÀejer efceMeve keÀe `mJe®í peue, mJe®í ceve heefj³eespevee keÀe otmeje ®ejCe 25 mes
Jeerj Depeg&ve mebJeeooelee veF& efouueer~ he´espeskeÌì Dece=le kesÀ Debleie&le mJe®í peue, .....


DeeF&heer³et ceW Le´er-[er eEhe´eEìie hej SkeÀ mehleen kesÀ efmkeÀue [sJesueheceWì he´esie´ece keÀe Dee³eespeve
Jeerj Depeg&ve mebJeeooelee veF& efouueer~ efMe#ekeÀes, heer.S®e.[er. MeesOeeLeea³ees SJeb .....


efouueer neF& keÀesì& ves efveuebefyele Yeepehee efJeOee³eJeÀesb mes hetíe, Je̳ee Deehe Ghejep³eheeue mes ceeHeÀer ceebiesbies
veF& efouueer (efJemeb)~ efouueer G®®e v³ee³eeue³e ves efJeOeevemeYee cesb Ghejep³eheeue Je .....


mesbì mìerHeÀbme JeÀe@uespe JeÀs 100 mes DeefOeJeÀ íe$eesb JeÀes hejer#ee osves mes jesJeÀe ie³ee
veF& efouueer, (JeerDe)~ efouueer efJeéeefJeÐeeue³e JeÀs mesbì mìerHeÀbme JeÀe@uespe JeÀs h .....


ceneheewj ceeceuee: JeÀspejerJeeue ves megHe´erce keÀesì& JeÀes Oev³eJeeo efo³ee, JeÀne- JeÀef"ve mece³e cesb ueesJeÀleb$e JeÀes ye®ee³ee
veF& efouueer, (efJemeb)~ efouueer JeÀs cegK³eceb$eer Deewj Deece Deeoceer heeìer& (Deehe) .....


keÀF& osMeeW kesÀ jepeotle Meeefceue ngS FbìjvesMeveue HesÀeqmìJeue Dee@HeÀ peve&efuepce ceejJeen mìtef[³ees ceW
Jeerj Depeg&ve mebJeeooelee veF& efouueer~ efJeMJe ceW he$ekeÀeefjlee keÀe DeejbYe meve 131 .....


efmeives®ej J³et Deheeì&cesbì Deej[yu³etS ves efveJeeefme³eesb JeÀs efueS efJeÀjeS JeÀs Yegieleeve JeÀer ceebie JeÀer
veF& efouueer, (JeerDe)~ je<ì^er³e jepeOeeveer JeÀs cegKepeer& veiej cesb efmeives®ej J³et .....


eEnoer YeJeve ceW Dee³eesefpele ngDee ieieve mJej Þeer 2024 mecceeve meceejesn
Jeerj Depeg&ve mebJeeooelee veF& efouueer~ jepeOeeveer eqmLele eEnoer YeJeve ceW SkeÀ ieefj .....


ueeskeÀmeYee ®egveeJe ceW peerle kesÀ meejs efjkeÀe[& leesæ[ osieer Yeepehee Fme yeej : efJeveerle pewve
- efMeJee keÀewefMekeÀ - veF& efouueer~ Yeejleer³e pevelee heeìea Fme yeej nesves Jeeues ue .....


hejceevevo Mecee& keÀes efJeéekeÀcee& mecceeve mes mecceeefvele efkeÀ³ee ie³ee jeceveiej ceW
veF& efouueer, (Jeerj Depeg&ve)~ keÀjerye oes ope&ve Oeee|cekeÀ leLee meeceeefpekeÀ mebmLee .....


efveiece kesÀ ueeFmeWeEmeie efJeYeeie ceW Ye´äe®eej keÀe heefjCeece nw Deueerhegj HeÀwkeÌìjer ogIe&ìvee ë jepee FkeÀyeeue
veF& efouueer, (JeerDe)~ efouueer veiej efveiece ceW veslee efJehe#e Je hetJe& ceneheewj Þe .....


ceneefMeJejeef$e hej efmevesceeIejeW ceW DeeSieer efHeÀuce Oeewuehegj keÀe [kewÀle
veF& efouueer, (JeerDe)~ ceneefMeJejeef$e hej 8 cee®e& 2024 keÀes yee@ueerJeg[ cemeeuee efH .....


meebmeo Kesue ceneslmeJe efke´ÀkesÀì he´efle³eesefielee ceW efleceejhegj keÀo&ce hegjer cegKepeea veiej cegmleHeÀeyeeo keÀer peerle
veF& efouueer, (Jeerj Depeg&ve)~ meebmeo Kesue ceneslmeJe efke´ÀkesÀì he´efle³eesefielee ke .....


ceefnueeDeeW kesÀ he´efle efheíues ome meeue ceW yeæ{s nQ efouueer ceW DehejeOe : megveerue kegÀceej
veF& efouueer, (Jeerj Depeg&ve)~ jepeOeeveer efouueer ceW efheíues ome meeueeW ceW ceefnuee .....


efjheeqyuekeÀ yeebiuee ìerJeer kesÀ he$ekeÀej keÀer efiejHeÌleejer kesÀ efKeueeHeÀ Sve³etpesDeeF& keÀe mebIeveF& efouueer, (JeerDe)~ vesMeveue ³etefve³eve Dee@HeÀ peve&efuemìdme (Fbef[³ee) Deewj efou .....

Sve[erScemeer ®es³ejcewve ves leeuekeÀìesje ie´eGb[ ceW Jeee|veF& efouueer, (JeerDe)~ veF& efouueer veiejheeefuekeÀe heefj .....

neLe mes cewuee G"eves mebyebOeer ³eeef®eJeÀe hej neF& keÀesì& ves JeÀsbê mes ceebiee peJeeye
veF& efouueer, (efJemeb)~ efouueer G®®e v³ee³eeue³e ves neLe mes cewuee G"eves JeÀer Devegc .....


[e@. ueeue Demheleeue kesÀ efveëMegukeÀ mJeemL³e efMeefJej keÀes efceuee meecegoeef³ekeÀ men³eesie
veF& efouueer, (JeerDe)~ meecegoeef³ekeÀ SkeÀpegìlee kesÀ SkeÀ GuuesKeveer³e he´oMe&ve ceW, .....


DeYeeefJehe veerle [tmet ves Megª efkeÀ³ee [tmet Fve keQÀheme DeefYe³eeve
veF& efouueer, (JeerDe)~ efouueer efJeéeefJeÐeeue³e kesÀ íe$eeW keÀer mecem³eeDeeW keÀes pe .....


SJeÀcegMle meceeOeeve ³eespevee hej Deehe JeÀe nbieecee, efouueer efJeOeevemeYee JeÀer JeÀe³e&Jeener efoveYej JeÀs efueS mLeefiele
Jeerj Depeg&ve mebJeeooelee veF& efouueer~ Deece Deeoceer heeìer& (Deehe) JeÀs efJeOee³eJeÀ .....


Oetue efve³eb$eCe ceeveob[esb JeÀe GuuebIeve JeÀjves Jeeueer heefj³eespeveeDeesb JeÀes hetCe&lee heÏceeCehe$e venerb : meerSJe̳etSce
veF& efouueer, (JeerDe)~ efouueer- SvemeerDeej #es$e cesb Jee³eg iegCeJeÊee efve³eb$eCe mes .....


ieebOeer oMe&ve mebie´neue³e ceW nesiee efouueer ojyeej 2024 mebieerlece³e keÀe³e&ke´Àce
veF& efouueer, (JeerDe)~ efouueer Iejevee, SkeÀ Glke=Àä mebieþve pees Yeejleer³e mebieerle .....


ieg©kegÀue keÀebieæ[er keÀes íerveves keÀe veF& efouueer, (JeerDe)~ efouueer keÀer mecemle Dee³e&meceepeeW kesÀ cegK³e he´efleefveefOe .....

ye®®ee ieeso uesves JeÀe DeefOeJeÀej ceewefueJeÀ DeefOeJeÀej venerb: efouueer neF& keÀesì&
veF& efouueer, (efJemeb)~ efouueer v³ee³eeue³e ves JeÀne nw efJeÀ ieeso uesves JeÀs DeefOeJ .....


efove he´efleefove efiejleer pee jner nw DejefJevo kesÀpejerJeeue Deewj GvekeÀer heeìea keÀer meeKe : iegjceerle eEmen metje
veF& efouueer, (Jeerj Depeg&ve)~ jepeOeeveer efouueer kesÀ meeLe-meeLe hebpeeye ceW Deece D .....


keQÀmej kesÀ Fueepe ceW jesyeesefìkeÀ mepe&jer efveYee jner Dence jesue
jekesÀMe hebJeej/ceesefnle yeneogjieæ{~ keQÀmej kesÀ ceeceueeW ceW jesyeesefìkeÀ mepe&jer S .....


efJeÀmeer Yeer DehejeOe JeÀe Jeeref[³ees ueerJeÀ ve nes: hegefueme Dee³egJeÌle
veF& efouueer, (JeerDe)~ efouueer hegefueme Dee³egJeÌle mebpe³e Dejesæ[e ves meYeer Ghee³eg .....


Menj keÀer heefj³eespeveeDeeW keÀes mece³e hej hetje keÀjevee megefveeq½ele keÀjW DeefOekeÀejer: {smeer
HeÀjeroeyeeo,(megveerue Mecee&)~ cegK³eceb$eer ceveesnj ueeue kesÀ he´Oeeve meueenkeÀej (Me .....


M³eece yeeyee kesÀ DeeefMeJee&o mes otj nesles nQ ogKe
HeÀjeroeyeeo,(megveerue Mecee&)~ Deesu[ HeÀjeroeyeeo kesÀ SsefleneefmekeÀ ceelee heLeJeejer .....


GheYeesÊeÀeDeeW keÀes yesnlej efyepeueer Deehete|le nesë heermeer ceerCee
iegæ[ieebJe, (he´eCe Mecee&)~ he´yebOe efveosMekeÀ heermeer ceerCee ves Deepe oef#eCe nefj³ .....


hee$e ueesieeW keÀes mejkeÀej keÀer ³eespeveeDeeW keÀe ueeYe osvee nesiee megefveeq½ele: Ghee³egÊeÀ
jesnlekeÀ, (JeerDe)~ Ghee³egÊeÀ Depe³e kegÀceej ves yelee³ee efkeÀ cegK³eceb$eer Debl³eeso³ .....


yue[uesme efueJej ì^ebmehueebì mes neì& HesÀu³eesj kesÀ Debeflece ®ejCe mes petPe jns cejepeeW keÀes efceueleer nw yeæ[er jenleë eEmeieuee
jesnlekeÀ,(leejerHeÀ Mecee&)~ ceweEjiees SefMe³ee ne@eqmheìume ves mepe&jer kesÀ efueS yue[ .....


ieg© ie´ece hegefueme ves keÀer DehejeOe efvejesOekeÀ cenlJehetCe& keÀej&JeeF&
iegæ[ieebJe, (he´eCe Mecee&)~ Þeer efme×eble pewve IPS, hegefueme Ghee³egÊeÀ oef#eCe, ieg©i .....


ueesOeer jepehetle peve keÀu³eeCe meefceefle ves yeeueYeJeve ceW ye®®eeW keÀes mìsMevejer efkeÀì efJeleefjle keÀer
HeÀjeroeyeeo,(megveerue Mecee&)~ ueesOeer jepehetle peve keÀu³eeCe meefceefle Üeje efpeuee .....


met³e&keÀefJe heb ueKeceer®ebo ®eewkeÀ mes peevee peeSiee ve³ee yeme mìQ[ yee³eheeme ®eewkeÀ
jesnlekeÀ, (leejerHeÀ Mecee&)~ Menj kesÀ ve³ee yeme mìQ[ kesÀ heeme yee³eheeme ®eewkeÀ keÀe .....


mel³ecesJe pe³eles
G®®elece v³ee³eeue³e ves cebieueJeej keÀes ®eb[erieæ{ ceneHeewj ®egveeJe .....


meble jefJeoeme pe³ebleer Hej efJeMesFbpeer. DeefleJeerj pewve `Hejeie Deepe peyeefkeÀ nceejs osMe kesÀ keÀF& veslee osMe ceW pe .....

mebmke=Àefle meyekeÀer SkeÀ ef®ejbleve Ketve jieeW ceW efnvot nw
nceW nceejer efnvot Deeqmcelee hej ieewjJe nesvee ®eeefnS, Petþs meske̳eguej .....


megKeo yeoueeJe
He´Oeeveceb$eer vejsvê ceesoer cebieueJeej keÀes peccet keÀMceerj kesÀ He´Jeeme Hej Les Dee .....


heekeÀ ceW Oejleer keÀer pegyeeveeW keÀer DeveosKeer ke̳eeW
meejer ogefve³ee Deepe (21 HeÀjJejer) keÀes peye efJeée ceele=Yee .....


SceSmeheer JeÀer ieejbìer efceueves mes peer[erheer Je=ef× JeÀe met$eOeej yevesiee efJeÀmeeve : jengue
Jeerj Depeg&ve mebJeeooelee veF& efouueer~ JeÀebieÏsme JeÀs hetJe& DeO³e#e jengue ieebOeer .....


Meen JeÀs efKeueeHeÀ efìhheCeer ë ceeveneefve ceeceues cesb jengue JeÀes peceevele efceueer
meguleevehegj (GheÏ) (Yee .....


heÏOeeveceb$eer ves peccet-JeÀMceerj keÀes oer 32,000 JeÀjesæ[ keÀer meewieele
peccet, (Yee .....


Jeve SJeb he³ee&JejCe mebj#eCe JeÀes uesJeÀj Fbef[³ee ie"yebOeve heÏefleye× : JeÀebieÏsme
veF& efouueer, (JeerDe)~ JeÀebieÏsme ves Jeve JeÀer heefjYee .....


veyyes heÏefleMele peueceeie& efJeJeÀeme heefj³eespeveeSb ngF¥ hetjer : meyee&vebo meesveesJeeue
iegJeeneìer, (Yee .....


mebosMeKeeefue cesb efmLeefle Ye³eeJen : MegYesbog DeefOeJeÀejer
JeÀesueJeÀelee, (Yee .....


DeeboesueveJeÀejer efJeÀmeeveesb JeÀer ceebies ceevevee efJeÀmeer Yeer mejJeÀej JeÀs efueS Deemeeve venerb : JeÀsbêer³e ceb$eer
Jeerj Depeg&ve mebJeeooelee cesj"~ JeÀsbêer³e ceb$eer SJeb hetJe& mesveeO³e#e JeerJeÀs efme .....


jengue ves meeOee DeefiveJeerj ³eespevee JeÀes uesJeÀj JeÀsbê hej efveMeevee
je³eyejsueer (GheÏ), (Yee .....


Deceefjboj efmebn ves heÏOeeveceb$eer mes cegueeJeÀele JeÀer
efJeMes .....


efyenej cesb meYeer ín jep³emeYee GcceeroJeej efveefJe&jesOe efveJee&ef®ele Ieesefheìvee, (Yee .....

cecelee jepe ceW yebieeue ceW oyeeF& pee jner ceeref[³ee Je ceefnueeDeeW keÀer DeeJeepe: Devegjeie
Jeerj Depeg&ve mebJeeooelee veF& efouueer~ keWÀêer³e met®evee SJeb he´meejCe Deewj ³egJee S .....


Yeepehee ves JeÀesefJebo veerle meefceefle JeÀs mece#e SJeÀ meeLe ®egveeJe JeÀjeves JeÀer peesjoej JeJeÀeuele JeÀer
Jeerj Depeg&ve mebJeeooelee veF& efouueer~ Yeepehee ves SJeÀ je<ì^ SJeÀ ®egveeJe JeÀs cegÎs .....


iegpejele ë ve·e mecesle YeepeHee kesÀ leerve Dev³e GcceeroJeej efveefJe&jesOe efveJee&ef®ele
ieebOeerveiej, (Yee .....


MegYesbog JeÀes mebosMeKeeefue peeves JeÀer Devegceefle
JeÀesueJeÀelee, (Yee .....


JeÀebieÏsme heefjJeejJeeoer heeìer&, osMe JeÀe efJeJeÀeme venerb JeÀj meJeÀleer : Meen
Jeerj Depeg&ve mebJeeooelee pe³ehegj/yeerkeÀevesj~ JeÀsbêer³e ie=n ceb$eer Deefcele Meen ve .....


cejeþe Deej#eCe efyeue ceneje<ì^ efJeOeevemeYee mes Heeme
cegbyeF&, (Yee .....


Deceerjesb hej JeÀj ueieevee, iejeryeesb JeÀs GlLeeve nsleg Gve hej Ke®e& JeÀjvee nceeje DeLe&Meem$e nw: efme×jcew³ee
yesbieuegjÀ, (Yee .....


efHeíues ín-meele Jeje<ì^er³e Jeerj Depeg&ve mebJeeooelee ueKeveT~ GÊej heÏosMe JeÀs cegK³eceb$eer ³eesieer Dee .....

mehee cenemeef®eJe heo íesæ[ves Jeeues hetJe& meebmeo meueerce MesjJeeveer JeÀe oeJee, Dev³e oueesb ves efJeÀ³ee nw cegPemes mecheJeÀ&
ueKeveT, (Yee .....


JeÀebieÏsme JeÀer jepeveerefle efnbogDeesb JeÀs efueS venerb : efnceble efJeMJe Mecee&
nwojeyeeo, (Yee .....


GHe´ heeJej meskeÌìj Kesueë heeq½eceeb®eue ef[mkeÀe@ce keÀes DeesJejDee@ue ®eweqche³eveefMehe keÀe efKeleeye
ves keÀer~ ves cesjþ,(JeerDe)~ heeq½eceeb®eue efJeÐegle efJelejCe efveiece efuees kesÀ lelJ .....


mebosMeKeeefue: DeeF&heerSme DeefOeJeÀejer ves Yeepehee JeÀe³e&JeÀlee&Deesb hej Gvnsb Keeefuemleeveer JeÀnves JeÀe Deejeshe ueiee³ee
JeÀesueJeÀelee, (Yee .....


Yeepehee SveDeejDeeF& mesue keÀe o ceesoer keÀe@vkeÌuesJe heìvee ceW Deepe
heìvee,(JeerDe)~ efyenej Yeepehee SveDeejDeeF& mesue Üeje keÀue (yegOeJeej) keÀes heìvee ke .....


meove cesb nbieeces Je veejsyeepeer hej iegpejele efJeme mes JeÀebieÏsme JeÀs 10 meom³e efveuebefyele
ieebOeerveiej, (Yee .....


ceefCehegj DeeefoJeemeer efveJeÀe³e ves JeÀece ve JeÀjves JeÀer Deheerue Jeeheme ueer
®egje®eebohegj/FbHeÀeue, (Yee .....


ceesoer kesÀ vesle=lJe ceW mesJee keÀe³eeX mes Yeepehee ceW Dee jns ueesieë Mecee&
CMYK Yeesheeue,(JeerDe)~ he´Oeeveceb$eer vejWê ceesoer peer kesÀ vesle=lJe ceW osMe ceW mes .....


ceeve efJeÀmeeveesb JeÀs JeJeÀerue JeÀs ªhe cesb JeÀece JeÀj jns Les, FmeefueS Jeelee& efJeHeÀue ngF& : peeKeæ[
®eb[erieæ{ (Yee .....


®egveeJe cesb peerles efveo&ueer³e megvveer FÊesneo JeÀeGbefmeue cesb Meeefceue nesbies ë HeerìerDeeF&
Fmueeceeyeeo, (Yee .....


efJeÀvecesve Üerhe JeÀs heeme ®eerve JeÀs he³e&ìJeÀ veewJeÀe JeÀes jesJeÀves hej leeFJeeve ves efJejesOe pelee³ee
leeFhes, (Sheer)~ efJeÀvecesve Üerhemecetn JeÀs heeme ®eerve Üeje SJeÀ he³e&ìJeÀ veewJeÀe J .....


hegefleve ves efJeÀce peesbie Gve JeÀes ªme efveefce&le JeÀej Yesbì JeÀer
efme³eesue, (Sheer)~ ªmeer je<ì^heefle Jueeefoceerj hegefleve ves Deheves efJeMes .....


Fcejeve JeÀer yenve ves yegMeje yeeryeer JeÀs cesef[JeÀue hejer#eCe JeÀs efueS ³eeef®eJeÀe oe³ej JeÀer
CMYK CMYK Fmueeceeyeeo, (Yee .....


ªme JeÀs Debleefj#e nefLe³eej: Sbìer-mewìsueeFì efmemìce efJeÀmeer Yeer osMe JeÀs Debleefj#e ³eeve JeÀs efueS Keleje hewoe JeÀjles nwb
heesì&dmeceeGLe (³etJeÀs), (o JeÀvJejmesMeve)~ SJeÀ Ssmes nHeÌles cesb peye JeeefMebieìve c .....


Deb[ceeve Dee jns c³eebceej JeÀs mecegêer mebheoe lemJeÀjesb JeÀer veeJe ®eÆeve mes ìJeÀjeF&, oes ueehelee
Jueeefoceerj heÏoefMe& peesbie efveefce& JeÀs peeveJeÀejer efJeÀme ie ³ GuuebIeve nefLe heÏ .....


efmeKeesb JeÀes cegmeueceeve mecePeves JeÀer Yetue, yeefce¥Iece efJeefJe ves ceebieer ceeHeÀer
uebove, (Yee .....


Yeejle ves iejeryeer Deewj YegKecejer mes efveheìves JeÀs efueS 10 ueeKe [e@uej JeÀe ³eesieoeve efo³ee
meb³egJeÌle je<ì^, (Yee .....


SHeÀìerS Jeelee& JeÀs efueS Yeejle JeÀe DeeefOeJeÀeefjJeÀ heÏefleefveefOeceb[ue uebove peeSiee
veF& efouueer, (efJeHe´)~ Yeejle Deewj efyeÏìsve JeÀs yeer®e heÏmleeefJele cegJeÌle J³eehee .....


Yeejle cesb veew heefj³eespeveeDeesb JeÀs efueS 12,800 JeÀjesæ[ JeÀe JeÀpe& osiee peeheeve
JeÀe JeÀpe& osiee peeheeve veF& efouueer, (Yee .....


efJeMJe ìsìsë Yeejleer³e hegjÀyegmeeve,(Yee .....

DeeF&peerDeeF& keÀe@uespe he¨eÞeer M³eece ueeue cesceesefj³eue ne@keÀer ceW peerlee
veF& efouueer, (Kesmeb)~ omeJeW he¨eÞeer M³eece ueeue cesceesefj³eue FeqvJeìsMeveue ne@keÀe .....


Mes³ej yeepeej cesb ueieeleej í"s efove lespeer
cegbyeF&, (Yee .....


efvepeer hetbpeeriele J³e³e JeÀs veS oewj mes Je=ef× JeÀs Deieues ®ejCe JeÀes ieefle efceuesieer : DeejyeerDeeF& uesKe
cegbyeF&, (Yee .....


Yeejle JeÀ s eKf eueeHeÀ ieobs yeepee r hej eJf e®eej JeÀj jn sbw mìeJs emÌ e
jepeJeÀesì,(Yee .....


Supeer ves [erJeerheer Jewke̳etce ìskeÌveesuee@]peer SmeheerS Fìueer kesÀ meeLe keÀjej keÀe efkeÀ³ee Ssueeve
veF& efouueer,( JeerDe)~ ogefve ³ ee kesÀ efoiiepe S ³ ej kebÀhe ´ smej efvecee& leeDeeW c .....


efKeueeHeÀ heble DeeF&heerSue cesb Jeehemeer JeÀes lew³eej
veerojuewb[ JeÀs efKeueeHeÀ oyeoyee yejJeÀjej jKeves Glejsiee Yeejle jeGjJeÀsuee, (Yee .....


Yeejleer³e cetue JeÀs Dee" meeue JeÀs ue[æJeÀs ves heesuewb[ JeÀs ieÏwb[ceemìj JeÀes nje³ee, efjJeÀe@[& yevee³ee
efmebieehegj,(Yee .....


h³eepe efve³ee&le hej heÏefleyebOe 31 cee®e& leJeÀ peejer jnsiee : mejJeÀej
veF& efouueer, (Yee .....


[er[ermeerS ueerieë JesoebMe keÀer meW®egjer
veF& efouueer, (Kesmeb)~ JesoebMe efmeDeesefle³ee keÀer MelekeÀer³e heejer, 104 jve, Debefk .....


efoJeeuee JeÀevetve JeÀs lenle ceeceues mJeerJeÀej efJeÀ³es peeves mes henues meceeOeeve JeÀj jns JeÀpe&oej : DeeF&yeeryeerDeeF&
veF& efouueer, (Yee .....


Yeejle JeÀe SDeeF& yeepeej 2027 leJeÀ 17 Dejye [e@uej leJeÀ hengb®e peeSiee:efjheesì&
cegbyeF&, (Yee .....


Þeer ìerkeÀejece keÀv³ee ceneefJeÐeeue³e cesb Dee" efoJemeer³e HeÀwkeÀsuìer [sJeueHecesbì keÀe³e&Meeuee keÀe MegYeejbYe
Þeer ìerkeÀejece keÀv³ee ceneefJeÐeeue³e cesb Dee" efoJemeer³e HeÀwkeÀsuìer [sJeueHecesbì k .....


yeeìWies jleve yes®eWies Jeleve : metyes eEmen [eiej
Deueerie{, (JeerDe)~ ®eewOejer ®ejCe e .....


pe³ee efkeÀmeesjeW, (JeerDe)~ metkeÀj #es$e meesjeW ceW he´l³eskeÀ SkeÀeoMeer keÀes ÞeÜeuegDeeW Üeje h .....

ie´eceerCeeW kesÀ ves$e mJeemL³e SJeb efoJ³eebieeW kesÀ DeefOekeÀejeW kesÀ he´efle heb®ee³eleeW keÀe ngDee meJeWoerkeÀjCe
keÀemeiebpe, (JeerDe)~ peveheo ceW ie´eceerCeeW kesÀ ves$e mJeemL³e SJeb efoJ³eebiepeveeW k .....


veiej heeefuekeÀe keÀer yees[& yewþkeÀ ceW efJekeÀeme kesÀ he´mleeJe mJeerke=Àle
meYeer he´eLe&vee pe³ee efkeÀ .....


mebhetCe& meceeOeeve efoJeme ceW meoj lenmeerue hengb®eer keÀefceMvej mesuJee kegÀceejer pes.
efkeÀ peeveuesJee cegkeÀoces he$ Ye iewj Ye Ye SJeb kegÀceej DeMeeskeÀ cesjþ~ Dee³egÊeÀ mes .....


Fbef[³ee ieþyebOeve efouueer mes Sve[erS ieþyebOeve keÀes GKee[ HeWÀkesÀiee : OeceWê ³eeoJe
keÀemeiebpe, (JeerDe)~ efJeOeeve meYee keÀemeiebpe kesÀ ieebJe ceneJej ceW meceepeJeeoer he .....


meYeer he´eLe&vee he$eeW keÀes SkeÀ mehleen kesÀ Deboj keÀje³eW efvemleeefjle-efpeueeefOekeÀejer
keÀemeiebpe, (JeerDe)~ efpeueeefOekeÀejer megOee Jecee& ves lenmeerue heefì³eeueer kesÀ meY .....


GÊej he´osMe ceW he$ekeÀej megj#ee keÀevetve ueeiet keÀer ceebie keÀes ueskeÀj [erSce keÀes meeQhee %eeheve
lees hee DeuhemebK [ keÀjvee mebmLeeDeeW ie efveoxMeeW GÊejoeef hejer# Deueerieieæ{ meeQhee .....


SmeSve.MegkeÌuee efJeéeefJeÐeeue³e ceW he´Oeeveceb$eer G®®elej efMe#ee DeefYe³eeve ef[efpeìue uee@v®e
Men[esue ~ he´Oeeveceb$eer G®®elej efMe#ee DeefYe³eeve kesÀ lenle he´Oeeveceb$eer vejWê cee .....


uee³ebme keÌueye ef[efmì^keÌì ieJeve&j uee³eve MewueskeÀesjyee, (íÊeermeieæ{ y³etjes)~ uee³ebme keÌueye kesÀ ef[efmì^keÌì ieJeve&j uee³eve Mewue .....

íÊeermeieæ{ cesb YeepeHee mejkeÀej yeveves kesÀ yeeo pevekeÀu³eeCekeÀejer ³eespeveeSb oce leesæ[ jnerë keÀebie´sme
je³eHegj, (íÊeermeieæ{ y³etjes)~ íÊeermeieæ{ cesb YeepeHee mejkeÀej yeveves kesÀ yeeo pevek .....


kesÀvo´er³e ceb$eer ves keÀer efMe#ee keÀes meJees&®®e He´eLeefcekeÀlee cesb jKeves kesÀ efueS íÊeermeieæ{ kesÀ cegK³eceb$eer keÀer mejenvee
je³eHegj, (íÊeermeieæ{ y³etjes)~ kesÀbo´er³e efMe#ee ceb$eer Oeces&vo´ He´Oeeve ves Deepe í .....


Yeejle peesæ[eW v³ee³e ³ee$ee keÀer lew³eeefj³eeW ceW pegìs ceHe´ keÀebie´sme DeO³e#e peerlet HeìJeejer
Yeesheeue (y³etjes ceHe´)~ ceO³e he´osMe keÀebie´sme keÀebie´sme keÀcesìer kesÀ DeO³e#e pee .....


ceb[er yees[& kesÀ efJeefYevve Heoesb keÀer Yeleer& Hejer#ee 25 keÀes
je³eHegj, (íÊeermeieæ{ y³etjes)~ íleermeieæ{ J³eeJemeeef³ekeÀ Hejer#ee ceC[ue Üeje jep³e ke .....


Mes[ efvecee&Ce mes ieewJebMeesb keÀe ngDee jKejKeeJe Deemeeve
oblesJeeæ[e, (íÊeermeieæ{ y³etjes)~ HeMegHeeueve J³eJemee³e cesb ogiOe SJeb Keeo efvecee& C .....


ceesoer kesÀ vesle=lJe ceW ®eue jns mesJee keÀe³eeX mes pegæ[ves Yeepehee ceW Dee jns ueesieë Mecee&
jece ceesnve ³eeoJe Yeesheeue~ he´Oeeveceb$eer vejWê ceesoer peer kesÀ vesle=lJe ceW osMe c .....


Leevesmej ceW efJekeÀeme keÀe³eeX keÀes hetje efkeÀ³ee mejkeÀej ves: megOee
kegÀ©#es$e (he´ke=Àefle DeeÞeer)~ efJeOee³ekeÀ megYee .....


ceveesnj ueeue ves ieerlee kesÀ mebosMe keÀes ®eefjleeLe& efkeÀ³ee: keÀu³eeCe
®eb[erieæ{ (heJeve DeeÞeer)~ nefj³eeCee efJeOeevemeYee kesÀ yepeì me$e kesÀ oewjeve efJeOee .....


meskeWÀ[jer/meerefve³ej meskeWÀ[jer kesÀ S[efceì keÀe[& ngS ueeFJe
kegÀ©#es$e (he´ke=Àefle DeeÞeer)~ meskeWÀ[jer Je meerefve³ej meskeWÀ[jer (Mewef#ekeÀ/ cegÊe .....


meerSce jenle keÀeskegÀ©#es$e (he´ke=Àefle DeeÞeer)~ efJeOee³ekeÀ megYee .....

efMe#ee kesÀ #es$e ceW efJeée mlej hej hen®eeve yevee jne nw Fivet: [e. SceSue íeyeæ[e
kegÀ©#es$e (he´ke=Àefle DeeÞeer)~ Fivet #es$eer³e keWÀê keÀjveeue kesÀ #es$eer³e efveosMeke .....


jeä^er³e efJe%eeve hegjmkeÀej kesÀ efueS 28 lekeÀ DeeJesove
kegÀ©#es$e (he´ke=Àefle DeeÞeer)~ Yeejle mejkeÀej ves efJe%eeve, he´ewÐeesefiekeÀer Deewj v .....


³etDeeF&F&ìer mebmLeeve kesÀ leerve efJeÐeeLeea Yeejle FueskeÌì^e@efvekeÌme efueefceìs[ ceW ®e³eefvele
kegÀ©#es$e (he´ke=Àefle DeeÞeer)~ kegÀ©#es$e efJeéeefJeÐeeue³e kesÀ ³etDeeF&F&ìer mebmLeeve .....


cegK³eceb$eer ceveesnj ueeue kesÀ ceeie&oMe&ve ceW mejkeÀej Yetpeue he´yebOeve kesÀ efueS efvejblej he´³eemejle
efkeÀ Dee ®eb[erieæ{ (heJeve DeeÞeer)~ nefj³eeCee kesÀ cegK³eceb$eer Þeer ceveesnj ueeue ke .....


jep³eheeue ves efoJ³eebiepeveeW kesÀ efJekeÀeme ceW ®eslevee mebmLee kesÀ he´³eemeeW keÀes mejene
efMeceuee (heJeve DeeÞeer)~ jep³eheeue efMeJe he´leehe MegkeÌue ves Deepe efyeueemehegj efp .....


yue[uesme efueJej ì^ebmehueebì mes neì& HesÀu³eesj kesÀ Debeflece ®ejCe mes petPe jns cejepeeW keÀes efceueleer nw yeæ[er jenleë eEmeieuee
jesnlekeÀ,(leejerHeÀ Mecee&)~ ceweEjiees SefMe³ee ne@eqmheìume ves mepe&jer kesÀ efueS yue[ .....


cegK³eceb$eer megkeÌKet ves ueeskeÀ efvecee&Ce efJeYeeie kesÀ 15 efìhhejeW keÀes jJeevee efkeÀ³ee
heJeve DeeÞeer efMeceuee~ cegK³eceb$eer þekegÀj megKeeEJeoj eEmen megkeÌKet ves Deepe ®eewæ .....


Menj keÀer heefj³eespeveeDeeW keÀes mece³e hej hetje keÀjevee megefveeq½ele keÀjW DeefOekeÀejer: {smeer
HeÀjeroeyeeo,( megveerue Mecee&)~ cegK ³ eceb$ eer ceveesnj ueeue kesÀ he ´ Oeeve meueenk .....


met³e&keÀefJe heb ueKeceer®ebo ®eewkeÀ mes peevee peeSiee ve³ee yeme mìQ[ yee³eheeme ®eewkeÀ
jesnlekeÀ, (leejerHeÀ Mecee&)~ Menj kesÀ ve³ee yeme mìQ[ kesÀ heeme yee³eheeme ®eewkeÀ keÀe .....


ceesoer ves oer efncee®eue keÀes oes Deewj keWÀêer³e efJeÐeeue³eeW keÀer meewieele: Devegjeie þekegÀj
heJeve DeeÞeer ®eb[erieæ{~ he´Oeeveceb$eer Þeer vejWê ceesoer ves efncee®eue he´osMe kesÀ n .....


keQÀmej kesÀ Fueepe ceW jesyeesefìkeÀ mepe&jer efveYee jner Dence jesue
jekesÀMe hebJeej/ceesefnle yeneogjieæ{~ keQÀmej kesÀ ceeceueeW ceW jesyeesefìkeÀ mepe&jer S .....


cegK³eceb$eer megkeÌKet ves mesvee kesÀ peJeeve kesÀ efveOeve hej MeeskeÀ J³eÊeÀ efkeÀ³ee
efMeceuee (heJeve DeeÞeer)~ cegK³eceb$eer þekegÀj megKeeEJeoj eEmen megkeÌKet ves Yeejleer³ .....


M³eece yeeyee kesÀ DeeefMeJee&o mes otj nesles nbw ueesieeW kesÀ ogKe-oo&: ®eewOejer Go³eYeeve
jep efyeueemehegj ® meceejesn efue efoMee mejenvee efoJ leLee mejkeÀej efeÀ YetefcekeÀe meb .....


ueesOeer jepehetle peve keÀu³eeCe meefceefle ves yeeueYeJeve ceW ye®®eeW keÀes mìsMevejer efkeÀì efJeleefjle keÀer
HeÀjeroeyeeo,(megveerue Mecee&)~ ueesOeer jepehetle peve keÀu³eeCe meefceefle Üeje efpeuee .....


.
ad
Copyright 2011 Veer Arjun
Designed & Developed by: Ezinemart